KVKK Politikamız

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
UYARINCA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun kapsamında, Matek Medikal Analitik Teknik Sistemler Limited Şirketi (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve veri sorumlusu sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 1. TANIMLAR
  Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
  Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
  Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  ifade eder.
 2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ
  KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Matek Medikal Analitik Teknik Sistemler Ticaret Limited Şirketi’dir.
  Matek Medikal Analitik Teknik Sistemler Ticaret Limited Şirketi
  Mersis No: 0613001605600019
  Adres: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Büyük Kartal Sok. No.: 15/4 Ataşehir, İstanbul
  Telefon: +90 216 573 06 80
  Fax: +90 216 573 34 64
  E-posta:kvkk@matekmedikal.com.tr
 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon, e-posta ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ya da iş ortağımız olan hastanelerde gerçekleştirilen tıbbi testler, muayeneler ve ölçümler ya da doktorlar veya diğer hastane personelleri ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde; elektronik ortamda ise e-postalar ve web sitemiz gibi elektronik ortamlar vasıtasıyla toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
  Sağlık durumunuza ilişkin olan bilgileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz, size uygun tıbbi cihazın belirlenebilmesi, tıbbi ihtiyaçlarınız doğrultusunda tedavi süreci ve takibi; tıbbi hizmetlere ilişkin faturalama, muhasebesel raporlama; Şirket’in hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve denetlenmesinin sağlanması ile Şirket’in hukuki, sözleşmesel ve fiziki güvenliğinin sağlanması amaçları olmak üzere, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işlenebilmektedir;
  • Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, etkinlik yönetimi süreçlerinin işletilmesi,
  • Şirket faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası
  • Tıbbi cihazların ve hastanın durumunun takibi.
 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Şirketimiz tarafından yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda, kullandığınız tıbbi cihazın niteliğine göre tedavi gördüğünüz hastanenin doktorlarına veya ilgili bölümlerine, iş ortaklarımıza, Şirketimize hizmet veren aracı kuruluşlar ile tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara ve yetkili gerçek ve tüzel kişilere aktarılabilecektir.
 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
  KVKK’nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
  haklarına sahipsiniz.
  Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
  Kişisel verilerinizin KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, imha edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.
  Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.
  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.
  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
  Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir.
 6. İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Matek Medikal Analitik Teknik Sistemler Limited Şirketi
  Mersis No: 0613001605600019
  Adres: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Cad. Büyük Kartal Sok. No.: 15 Ataşehir, İstanbul
  E-posta:kvkk@matekmedikal.com.tr

Başvuru Formu

Gizlilik politikamız (privacy)

Veri saklama ve imha politikası metni